BEZMAKSAS piegāde pirkumiem virs 15 EUR!
BEZMAKSAS piegāde pirkumiem virs 15 EUR!

MOONMART LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Saturs

1. Noteikumos izmantotie termini
2. Interneta veikala lietošanas vispārīgie noteikumi
3. Preču katalogs. Preču cenas
4. Distances līgums
5. Pasūtījuma noformēšana
6. Pasūtījuma izpilde
7. Konsultācijas par interneta veikala izmantošanu un precēm
8. Uztura bagātinātāju lietošanas uzraudzība
9. Garantija un atteikuma tiesības
10. Personas datu apstrāde
11. Atbildības ierobežojumi un nepārvaramas varas apstākļi
12. Strīdu risināšana

1. Noteikumos izmantotie termini


1.1. Pārdevējs – AS “SENTOR FARM APTIEKAS”, reģ.Nr.55403012521, juridiskā adrese: Mūkusalas iela 41b, Rīga, LV – 1004, tālrunis: 67617805, e-pasts: .
1.2. Interneta veikals - vietne internetā, kurai interneta tīklā ir adrese www.moonmart.lv, kurā Pircējs var veikt Preču pasūtījumus un veikt maksājumus tiešsaistes režīmā.
1.3. Pircējs – fiziska persona, kas izdara Pasūtījumu Interneta veikalā un veic samaksu par pasūtītajām Precēm.
1.4. Preču katalogs – Interneta veikalā izvietoto preču saraksts, kurā preces sistematizētas pēc to nozīmes vai pielietojuma.
1.5. Preces – jebkuras preces, kuras iekļautas Interneta veikala Preču katalogā un kuras Pircējs var pasūtīt un iegādāties.
1.6. Uztura bagātinātāji – preču grupa, kuru var iegādāties Interneta veikalā – Latvijas Republikas Pārtikas un veterinārā dienesta Uztura bagātinātāju reģistrā reģistrēts Uztura bagātinātājs.
1.7. Preces cena – cena, kāda Pasūtījuma noformēšanas brīdī ir norādīta Interneta veikalā pie katras Preces vizuālā attēlojuma un Preces apraksta, un par kādu Pircējs ir tiesīgs šīs Preces iegādāties. Preces cenā nav iekļauta maksa par Preču piegādi vai maksa par Pircēja izdevumiem, kas tam rodas, pašam veicot Preču atgriešanu.
1.8. Pasūtījuma pieteikums – Pircēja Interneta veikalā noformēts Pasūtījuma pieteikums, kurā Pircējs ir norādījis: izvēlētās Preces; Pasūtījuma piegādes veidu; Pasūtījuma saņemšanas vietu; Pasūtījuma apmaksas veidu. Pasūtījuma pieteikuma noformēšana ir uzskatāma par pabeigtu, ja Pircējs ir norādījis iepriekš minētās izvēles un tās apstiprinājis, Pasūtījuma pieteikuma noformēšanas logā nospiežot pogu “Pabeigt pasūtījumu”.
1.9. Pasūtījums – Pārdevēja apstiprināts Pasūtījuma pieteikums. Pasūtījuma pieteikums var tikt koriģēts, ja tiek konstatēts, ka kāda no Pircēja Pasūtījuma pieteikumā norādītajām Precēm nav pieejama vispār vai nav pieejama Pircēja norādītajā apjomā.
1.10. Iepirkuma grozs – virtuāls preču grozs, kurā Pircējs var brīvi iekļaut izvēlētās Preces vai arī dzēst tās. Preču dzēšana no Iepirkuma groza ir iespējama tikai līdz brīdim, kad Pircējs ir pabeidzis Pasūtījuma noformēšanu un Pasūtījuma pieteikuma noformēšanas logā nospiedis pogu “Pabeigt pasūtījumu”.
1.11. Reģistrēts lietotājs – Interneta veikalā reģistrējies Pircējs, kurš ir aizpildījis reģistrācijas anketā pieprasītās ziņas par sevi, lai Interneta veikals šo Pircēju varētu identificēt un nodrošināt Pasūtījuma izpildi. Reģistrētam lietotājam ir iespēja pieteikties dažādus papildus labumu un priekšrocību (turpmāk – īpašie piedāvājumi) saņemšanai, iepērkoties Interneta veikalā.
1.12. Pasūtījuma pieteikuma pieņemšana – Pārdevēja apstiprinājums par Pircēja Pasūtījuma pieteikuma pieņemšanu un Pasūtījuma komplektēšanas uzsākšanu, par ko Pircējam uz e-pastu (ja Pircējs ir norādījis mobilo tālruni, apstiprinājums tiek nosūtīts arī uz mobilo tālruni) tiek nosūtīts sistēmas automātisks paziņojums par Pasūtījuma pieteikuma pieņemšanu.
1.13. Pasūtījuma apstiprināšana – Pārdevēja apstiprinājums par Pircēja Pasūtījuma nokomplektēšanu, par ko Pircējam uz e-pastu (ja Pircējs ir norādījis mobilo tālruni, apstiprinājums tiek nosūtīts arī uz mobilo tālruni) tiek nosūtīts sistēmas automātisks paziņojums. Vienlaikus ar Pasūtījuma apstiprināšanu, Pārdevējs sniedz informāciju par Pasūtījuma piegādi.
1.14. Distances līgums – saskaņā ar normatīvajiem aktiem patērētāju tiesību aizsardzības jomā starp Pircēju un Pārdevēju attālināti noslēgts līgums, ar kuru Pircējs Interneta veikalā ir izteicis skaidru un nepārprotamu vēlēšanos iegādāties Pasūtījuma pieteikumā norādītās Preces, bet Pārdevējs apstiprinājis, ka piegādās Pircējam Pasūtījuma pieteikumā norādītās Preces uz Pircēja norādīto piegādes vietu.
1.15. Atteikuma tiesības – Atteikuma tiesības ir Pircēja (fiziska persona, kas uzskatāma par “patērētāju” atbilstoši normatīvajiem aktiem patērētāju tiesību aizsardzības jomā) tiesības 14 dienu laikā, skaitot no dienas, kad Pircējs ir saņēmis Preces, atteikties no Precēm saskaņā ar Noteikumos noteikto Atteikuma tiesību izmantošanas kārtību.
1.16. Noteikumi – šie Interneta veikala lietošanas noteikumi.

2. Interneta veikala lietošanas vispārīgie noteikumi


2.1. Šie Noteikumi nosaka Pārdevēja un Pircēja tiesiskās attiecības, veicot Preces pasūtīšanu Interneta veikalā, kā arī nosaka Pārdevēja un Pircēja tiesiskās attiecības, Pircējiem iesaistoties Pārdevēja lojalitātes programmā, kuras mērķis ir veidot starp Pircēju un Pārdevēju ilgtermiņa attiecības, kas balstītas uz Pārdevēja individualizētu pieeju, piešķirot Pircējam iespēju operatīvi saņemt informāciju par Pārdevēja īpašajiem piedāvājumiem.
2.2. Noteikumi ir izstrādāti un tiesiskās attiecības starp Pārdevēju un Pircēju tiek regulētas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
2.3. Pārdevējam ir tiesības jebkurā laikā labot un precizēt Noteikumus, publicējot attiecīgās izmaiņas Interneta veikalā un norādot pēdējo izmaiņu veikšanas datumu. Jebkuras Noteikumos veiktās izmaiņas stājas spēkā 5 darba dienu laikā pēc to publicēšanas, izņemot Noteikumu 2.4.punktā noteikto tiesisko situāciju.
2.4. Ja Pārdevējs ir apstiprinājis Pircēja Pasūtījumu pirms Noteikumu izmaiņu spēkā stāšanās, Pircējam tiek piemēroti Noteikumi redakcijā, kas bija spēkā Pasūtījuma pieteikuma pieņemšanas brīdī.
2.5. Pircējs Preces var pasūtīt gan kā Reģistrēts lietotājs, gan bez reģistrēšanās.
2.6. Ja Pircējs vēlas kļūt par Reģistrētu lietotāju, Pircējam jāizvēlas Interneta veikala sākumlapā poga „Reģistrēties” un jāaizpilda pieprasītā obligātā informācija. Pircējam ir iespēja jebkurā laikā dzēst sevi kā Reģistrēto lietotāju, sadaļā “Mans profils” izvēloties opciju “Dzēst profilu”, vai informējot par to Pārdevēju, nosūtot paziņojumu uz e-pasta adresi: .
2.7. Ja Pircējs vēlas saņemt īpašos piedāvājumus no iepirkšanās Interneta veikalā, tad, veicot reģistrēšanos, Pircējs veic atzīmi (ieliekot ķeksīti) laukā „Vēlos saņemt jaunumus savā e-pastā”. Pircējam ir tiesības atteikties no piedāvājumu saņemšanas uz Pircēja norādīto e-pastu vai mobilā tālruņa numuru, izmantojot Reģistrētā lietotāja profilu vai informējot par savu vēlmi, nospiežot uz attiecīgas hipersaites saņemtajos e-pasta/mobilo telefonu sūtījumos vai nosūtot atsevišķu e-pasta sūtījumu uz Pārdevēja e-pasta adresi: .
2.8. Pārdevējs veic atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu, ka Pircēja personas dati ir drošībā un tiek apstrādāti, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības personas datu aizsardzības jomā. Pārdevējs ir izstrādājis noteikumus attiecībā uz personas datu apstrādi – “Privātuma politika”, kuros ir sniegta informācija attiecībā uz Pārdevēja veikto personas datu apstrādi. “Privātuma politika” ir pieejama: https://moonmart.lv/privatuma-politika


3. Preču katalogs. Preču cenas


3.1. Interneta veikalā izvietoto Preču attēliem ir ilustratīva un informatīva nozīme. Preču vai Preču iepakojuma fotogrāfija var atšķirties no reālā Preču vai Preču iepakojuma lieluma, izskata.
3.2. Interneta veikalā izvietotais Preču katalogs, Preču apraksti, Preču fotogrāfijas un citi dati ir Pārdevēja īpašums un Pārdevējam pieder autora mantiskās un personiskās autortiesības uz jebkuru informāciju, kas izvietota Interneta veikalā. Jebkādas Interneta veikalā esošās informācijas vai fotogrāfiju kopēšana, pavairošana, pārpublicēšana, nodošana trešajām personām, pārveidošana vai citāda veida izmantošana bez Pārdevēja kā īpašnieka atļaujas, ir aizliegta, par ko pārkāpējam iestājas atbildība segt visus Pārdevējam nodarītos zaudējumus.
3.3. Pārdevējs pārdod Preces, kuras ir noformētas atbilstoši normatīvajos aktos par preču iepakojumu un marķējumu noteiktajām prasībām.
3.4. Prece tiek pārdota atbilstoši Interneta veikala pie Preces norādītajai cenai.
3.5. Brīdī, kad Pircējs ir pabeidzis Pasūtījuma pieteikuma noformēšanu, Pircējam būs saistošas tādas Preces cenas, kas Interneta veikalā tika uzrādītas Pasūtījuma pieteikuma noformēšanas brīdī. Izņemot iepriekš noteikto tiesisko situāciju, Pārdevējam ir tiesības jebkurā brīdī mainīt Preču cenas (atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam).
3.6. Visas Preču cenas ir norādītas ar pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN), atkarībā no PVN likmes katrai no Preču grupām.
3.7. Preču cenā nav iekļauta maksa par Preču piegādi. Piegādes maksa tiek piemērota papildus Preču cenai, un Preču piegādes maksa ir atkarīga no Pircēja izvēlētā piegādes veida.


4. Distances līgums


4.1. Pircējs apzinās, ka Preču pasūtīšanu Interneta veikalā ir tiesīga veikt:
4.1.1. rīcībspējīga fiziska persona;
4.1.2. nepilngadīga persona, bet ne jaunāka par 14 gadiem, kas ir informējusi savu likumisko pārstāvi par Preču pasūtīšanu Interneta veikalā un likumiskais pārstāvis ir devis piekrišanu Distances līguma noslēgšanai, kā arī nepieciešamības gadījumā likumiskais pārstāvis uzņemsies noslēgtā Distances līguma saistības.
4.2. Apstiprinot Pasūtījuma pieteikumu, Pircējs apliecina Pārdevējam, ka tas ir izteicis skaidru un nepārprotamu vēlēšanos iegādāties Pasūtījuma pieteikumā norādītās Preces, bet apstiprinot Pasūtījuma pieteikumu, Pārdevējs apņems piegādāt Pircējam Pasūtījuma pieteikumā norādītās Preces, un Puses apliecina, ka šāda vienošanās ir Distances līgums saskaņā ar patērētāju tiesību aizsardzības jomu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem.
4.3. Pircējs ir atbildīgs par Preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu Atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Pircējam ir jāsaglabā Preces oriģinālais iepakojums, jānodrošina, lai Prece un Preces iepakojums netiktu ārēji mehāniski bojāti un Prece tiktu uzglabāta Preces aprakstā norādītajos uzglabāšanas nosacījumos.
4.4. Distances līgums starp Pircēju un Pārdevēju ir uzskatāms par noslēgtu brīdī, kad no Pārdevēja tiek saņemts paziņojums par Pasūtījuma apstiprināšanu.
4.5. Distances līgums ir spēkā uz laiku, kamēr ir izpildāmas saistības, kas izriet no Distances līguma.


5. Pasūtījuma noformēšana


5.1. Pasūtījuma pieteikuma noformēšanas vispārīgie noteikumi:
5.1.1. Pircējs noformē Pasūtījuma pieteikumu, ievērojot Noteikumu 5.2. – 5.4.punktā noteikto kārtību un sniegtās izvēles iespējas.
5.1.2. Veicot Pasūtījumu, Pircējs ir atbildīgs par datu pareizu ievadi. Pircējam ievadītie dati ir jāpārbauda un jāpārliecinās, ka tas ir sniedzis pareizu un precīzu informāciju. No Pircēja ievadītās informācijas precizitātes ir atkarīga Pasūtījuma izpilde.
5.1.3. Pasūtījuma pieteikuma noformēšana ir uzskatāma par pabeigtu, ja Pircējs ir izvēlējies Preces un ievietojis tās Iepirkuma grozā, norādījis Preču piegādes veidu un apmaksas noteikumus un šīs izvēles ir apstiprinājis, Pasūtījuma pieteikuma noformēšanas logā nospiežot pogu “Pabeigt pasūtījumu”.
5.1.4. Pārdevējs apstiprina Pasūtījuma pieteikuma saņemšanas faktu, nosūtot Pircējam paziņojumu uz e-pastu (ja Pircējs ir norādījis mobilo tālruni, apstiprinājums tiek nosūtīts arī uz mobilo tālruni).
5.2. Iepirkumu grozs:
5.2.1. Iepirkuma grozs tiek veidots, kad Pircējs veic Preču atlasi, izvēlas un pievieno tās Iepirkuma grozam. Iepirkuma groza saturu Pircējs var mainīt jebkurā laikā, pievienojot jaunas Preces vai izņemot Preces, kuras nevēlas pirkt, līdz brīdim, kad Pircējs Pasūtījuma pieteikuma noformēšanas logā nospiež pogu “Pabeigt pasūtījumu”.
5.2.2. Preces Interneta veikalā var meklēt, izmantojot piedāvāto meklēšanas funkcionalitāti (meklējot pēc dažādiem meklēšanas parametriem):
5.2.2.1. Preces nosaukums;
5.2.2.2. Preces kategorija;
5.2.2.3. ievadot laukā “meklēšana” atslēgas vārdu, kas raksturo meklējamo Preci, piemēram: “sejas krēms” .
5.2.3. Ņemot vērā, ka Interneta veikalā vienlaicīgi Pirkumus veic vairāki Pircēji, Preču skaits Interneta veikalā var būt ierobežots. Pircējs par izvēlēto Preču un Preču skaita pieejamību tiks informēts pirms Pasūtījuma noformēšanas pabeigšanas – Pasūtījuma pieteikuma noformēšanas logā nospiežot pogu „Pabeigt pasūtījumu”, Preces vai vēlamā Preču skaita nepieejamības gadījumā parādīsies paziņojums par pieejamo preču skaitu. ir iespēja atgriezties uz Pasūtījuma pieteikuma noformēšanu, lai turpinātu iepirkšanos un pēc Pircēja izvēles – izvēlēties citas pieejamās Preces, vai turpināt Pasūtījuma pieteikuma noformēšanu.
5.3. Preču piegādes veidi, piegādes termiņi un maksa par piegādi:
5.3.1. Noformējot Pasūtījuma pieteikumu, Pircējs var izvēlēties vienu no šādiem Preču piegādes veidiem:
5.3.1.1. piegāde ar Kurjeru;
5.3.1.2. piegāde uz Latvijas Pasta pakomātu;
5.3.1.3. piegāde uz Latvijas Pasta nodaļām;
5.3.1.4. piegāde uz Omniva pakomātu;
5.3.1.5. piegāde uz Venipak pakomātu;
5.3.1.6. piegāde uz Smartpost Itella paku termināliem un punktiem
5.3.1.7. piegāde uz Venipak pickup punktiem;
5.3.1.8. piegāde uz DPD pakomātu;
5.3.1.9. no Preču piegādes veida ir atkarīga Preču piegādes teritorija, piegādes termiņi un maksa par piegādi.
5.3.1.10. Preču piegādes maksa un pirkuma groza summa var mainīties mārketinga kampaņas laikā.
5.3.2. Pircējs var mainīt Preču piegādes vietas adresi līdz brīdim, kad tiek pilnībā pabeigta Pasūtījuma pieteikuma noformēšana – pirms Pasūtījuma pieteikuma noformēšanas logā tiek nospiesta poga „Pabeigt pasūtījumu”. Ar aktuālajām pasūtījumu piegādes izmaksām var iepazīties: https://moonmart.lv/piegade
5.4. Apmaksas noteikumi:
5.4.1. Noformējot Pasūtījuma pieteikumu, Pircējam ir iespēja izvēlēties sev vēlamo maksāšanas veidu.
5.4.2. Pārdevējs nodrošina šādus maksāšanas veidus:

Piegādes veids

Samaksas veids[1]

Izmantojot Interneta veikalā piedāvātos tiešsaistes maksājuma pakalpojumus (AS “SEB banka”, AS “Swedbank”, AS “Citadele banka”, AS “Luminor Bank”)

 

Ar norēķinu karti

Skaidrā naudā Preces saņemšanas brīdī  

Piegāde ar kurjeru

Piegāde uz Latvijas Pasta pakomātiem

Piegāde uz Latvijas Pasta Latvijas pasta nodaļām

Piegāde uz Omniva pakomātiem

Piegāde uz Venipak pakomātiem

Piegāde uz Venipak pickup punktiem

Piegāde uz Smartpost Itella paku termināliem un punktiem (Narvesen)

Piegāde uz DPD pakomātiem

[1] Gadījumā, ja Pircējs Pasūtījuma apmaksu izvēlas veikt, izmantojot Interneta aptiekā piedāvātos tiešsaistes maksājuma pakalpojumus vai ar pārskaitījumu, Pasūtījums ir uzskatāms par pieņemtu (apstiprinātu), ar brīdi, kad Pārdevējs saņem samaksu.

5.4.3. Pārdevējs neuzņemas atbildību par kurjeru pakalpojumu vai citu ar piegādi saistīto pakalpojumu sniedzēju aizkavēšanos, piegādes kavējumiem, neatkarīgi no apstākļiem, kuru dēļ piegādes aizkavējums radies.


6. Pasūtījuma izpilde


6.1. Pēc Pasūtījuma pieteikuma pieņemšanas, Pārdevējs nodrošina Pasūtījuma komplektēšanu. Ja Pārdevējs konstatē, ka kāda no Pircēja Pasūtījuma pieteikumā norādītajām Precēm nav pieejama vispār vai nav pieejama Pircēja norādītajā apjomā, Pārdevējs nokomplektē Pasūtījumu atbilstoši pieejamajām Precēm un paziņo Pircējam par Pasūtījuma pieteikumā veiktajām korekcijām, nosūtot Pircējam paziņojumu uz e-pastu un atmaksā Pircējam par tām samaksāto naudu, ja Pircējs ir veicis samaksu par Precēm, kuras Pārdevējs nevar piegādāt.
6.2. Pārdevējs nodrošina, ka Pasūtījums ir šādi noformēts:
6.2.1. Pasūtītās Preces ir iepakotas kartona kastē (ārējais iepakojums);
6.3. Preču pavadzīme-rēķins tiek sagatavota elektroniski un šis dokuments ir derīgs bez paraksta.
6.4. Pircējs tiek informēts par Pasūtījuma piegādi uz Pircēja izvēlēto Piegādes vietu ar e-pasta un/vai SMS starpniecību.
6.5. Pircējam, saņemot Preces, ir pienākums atvērt ārējo Pasūtījuma iepakojumu un pārliecināties par to, vai ir Piegādāta Pircēja Pasūtītā Prece (tajā skaitā, piegādāts pasūtītais Preču skaits) un, vai nav konstatējami vizuāli defekti vai citi bojājumi.
6.6. Ja Pircējs konstatē, ka piegādāta pasūtītā Prece un Preces ir bez vizuāliem defektiem, Pircējs apstiprina Preču saņemšanas faktu – Pasūtījuma izpildi. Preču saņemšanas fakta apliecināšanas veids ir atkarīgs no Preču saņemšanas veida.
6.7. Gadījumā, ja Pircējam ir piegādāta Prece, ko Pircējs nav pasūtījis (tajā skaitā, Pasūtījums sakomplektēts neprecīzi), vai ir konstatējami vizuāli defekti vai citi bojājumi, Pircējs nosūta Pārdevējam paziņojumu uz Pārdevēja e-pasta adrese: , aprakstot pretenzijas būtību un pievienojot pasūtījuma fotogrāfiju, kurā redzams pasūtījuma saturs un pasūtījuma informatīvā uzlīme. Pircējs un Pārdevējs vienojas par situācijas atrisināšanu.
6.8. Ja Pircējs nav izņēmis Pasūtījumu kurjera (piegādātāja) norādītajā termiņā vai Pircēja vainas dēļ nav iespējama Pasūtījuma nodošana Pircējam, Pasūtījums tiek atgriezts uz Pārdevēja noliktavu.


7. Konsultācijas par interneta veikala izmantošanu un precēm


7.1. Pārdevējs nodrošina, ka Pircējs var saņemt telefonisku konsultāciju par Interneta veikala izmantošanu, Pasūtījuma pieteikuma izpildi un Preču katalogā pieejamajām Precēm.

7.2. Konsultācijas par Interneta veikala izmantošanu un Pasūtījuma pieteikuma izpildi var saņemt, sazinoties pa tālruni: 66776060 darba dienās, laika posmā no plkst. 9:00 līdz 17:00;


8. Uztura bagātinātāju lietošanas uzraudzība


8.1. Ņemot vērā, ka Interneta aptiekā Pircēji var iegādāties Uztura bagātinātājus, rūpējoties par Pircēju veselību un drošību, Interneta veikalā tiek nodrošinātas šādas Pircēju informēšanas metodes, lai veicinātu saprātīgu Uztura bagātinātāju lietošanu:
8.1.1. Pie katras Preces, kas ietilpst Uztura bagātinātāju kategorijā, tiek norādīti brīdinošie uzraksti, kādi ir noteikti Latvijas Republikas normatīvajos aktos – UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU!
8.2. Pircējam jāievēro īpaša piesardzība un uzmanīgi jāizlasa Latvijas Republikā reģistrēto uztura bagātinātāju lietošanas apraksts.

9. Garantija un atteikuma tiesības


9.1. Garantija ir ražotāja vai pārdevēja apsolījums atmaksāt Pircējam (patērētājam) par Preci samaksāto naudas summu, apmainīt Preci pret atbilstošu Preci, vai bez atlīdzības novērst Preces neatbilstību vai veikt citas darbības, ja Prece neatbilst garantijā vai reklāmā sniegtajam raksturojumam.
9.2. Garantijas tiesību izmantošana ir iespējama, ja Pircējam ir saglabājies pirkumu apliecinošs dokuments, kas kopā ar iegādāto Preci ir iesniedzams Pārdevējam.
9.3. Atteikuma tiesības ir Pircēja (fiziskas personas, kas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma kontekstā ir “patērētājs”) tiesības 14 dienu laikā, skaitot no dienas, kad Pircējs ir saņēmis Preces, atteikties no Precēm saskaņā ar šajos Noteikumos noteikto Atteikuma tiesību izmantošanas kārtību.
9.4. Pircējs Atteikuma tiesības nevar izmantot:
9.4.1. ja nav ievērots likumā noteiktais Atteikuma tiesību īstenošanas termiņš;
9.4.2. ja Pircējs preces iepakojumu ir atvēris un/vai iepakojums bojāts, veselības un higiēnas apsvērumu dēļ preci nevar atgriezt atpakaļ, jo īpaši, attiecībā uz uztura bagātinātājiem, pārtikas precēm, higiēnas precēm, kosmētiku;
9.4.3. attiecībā uz tūlītējam patēriņam domātām precēm, precēm kas ātri bojājas vai ātri izlietojas, tajā skaitā uztura bagātinātājiem, higiēnas precēm un kosmētikas līdzekļiem;
9.5. Lai Pircējs īstenotu Atteikuma tiesības, Pircējs var paziņot Pārdevējam, iesniedzot Pārdevēja izstrādāto veidlapu “Iesniegums par atteikuma tiesību izmantošanu”: https://www.moonmart.lv/precu-atgriesanas-forma vai aizpildot preču atgriešanas formu https://www.moonmart.lv
9.6. Pēc paziņojuma par Atteikuma tiesību izmantošanu saņemšanas, Pārdevējs paziņo Pircējam par paziņojuma saņemšanu, kā arī informē par pieņemto lēmumu vai lēmuma pieņemšanas laiku.
9.7. Pircēja pienākums ir bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc paziņojuma par Atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīšanas (nodošanas) Pārdevējam, nodot Pārdevējam Preces, nosūtot tās uz Tīraines ielu 15, Rīga, LV-1058. Pircējam pašam ir jāsedz ar Preču atpakaļ atgriešanu un nosūtīšanu saistītās izmaksas.
9.8. Pārdevējs atmaksā Pircējam no Pircēja saņemtos maksājumus, izņemot papildus izmaksas, kas radušās tādēļ, ka Pircējs ir izvēlējies piegādes veidu, kas nav Pārdevēja piedāvātais lētākais standarta piegādes veids, 14 dienu laikā no dienas, kad Pārdevējs ir saņēmis no Pircēja paziņojumu par Atteikuma tiesību izmantošanu (lēmums atteikties no Distances līguma), pie nosacījuma, ka Pārdevējs ir saņēmis atpakaļ Preces, no kurām Pircējs atsakās, vai Pircējs ir iesniedzis apliecinājumu par to, ka Preces ir nosūtītas atpakaļ. Pārdevējs minēto naudas summu atmaksā Pircējam, izmantojot to pašu maksāšanas veidu, kādu ir izmantojis Pircējs.


10. Personas datu apstrāde


10.1. Pārdevējs ir Interneta veikalā saņemto un apstrādāto personas datu pārzinis.
10.2. Pārdevējs personas datus apstrādā ar mērķi sniegt pakalpojumu un nodrošināt Pasūtījuma izpildi.
10.3. Reģistrēta lietotāja profila izveidošanai ir nepieciešams aizpildīt reģistrācijas anketu, kurā norāda
10.3.1. vārdu un uzvārdu;
10.3.2. e-pasta adresi;
10.3.3. tālruņa numuru;
10.3.4. saziņas valodu;
10.3.5. izvēli par jaunumu saņemšanu e-pastā;
10.3.6.kā arī izveido lietotāja konta paroli.
10.3.7 lietotāja konta paroli;

10.4. Reģistrētam lietotāja profilam ir iespēja pieslēgties, izmantojot Facebook vai Google kontu.
10.5. Reģistrētiem lietotājiem sadaļā “Mans konts” ir iespēja rediģēt (atjaunot/precizēt) savus norādītos personas datus.
Pirkuma veikšanai bez Reģistrēta lietotāja profila izveidošanas, veicot Pasūtījumu, ir nepieciešams norādīt šādus datus:
10.5.1. e-pasta adrese;
10.5.2. vārds un uzvārds;
10.5.3. tālruņa numurs;
10.5.4. izvēlēto piegādes veidu;
10.5.5. izvēlēto piegādes adresi.
10.6. Pēc Pircēja iniciatīvas, to atzīmējot Pasūtījuma pieteikumā, tiek nodrošināta iespēja norādīt Pircēja personas kodu.
10.7 Pārdevējs apstrādā tikai tos personas datus, kas nepieciešami Pasūtījuma izpildei un tos norāda pats datu subjekts, piemēram, Pasūtījuma piegādes veids un piegādes adrese.
10.8 Pārdevējs savu leģitīmo interešu aizsardzībai apstrādā arī citus datus, ja tie iesniegti, piemēram, iesnieguma, priekšlikuma vai sūdzības izskatīšanai.
10.9 Pārdevējs nodrošina, ka Pircēju personas dati, kas apstrādāti Pasūtījumu izpildes ietvaros, tiek glabāti divus gadus un pēc tam Pircēju personas dati tiek anonimizēti.
10.10 Noformējot Pasūtījuma pieteikumu, Pircējam ir jāapstiprina iepazīšanās ar Noteikumiem.
10.11 Noformējot Pasūtījuma pieteikumu, Pircējam tiek nodrošināta izvēles iespēja jaunumu saņemšanai savā e-pastā.
10.12 Interneta veikala lietotājiem ir tiesības izmantot Vispārīgajā datu aizsardzības regulā noteiktās datu subjektu tiesības, piemēram, iepazīties ar saviem datiem, labot tos, ierobežot to apstrādi, atsaukt sniegto piekrišanu, kā arī iesniegt sūdzību datu uzraudzības iestādei.
10.13 Jautājumos, kas saistīti ar Pircēju personas datu apstrādi (tajā skaitā, lai sniegtu atsauksmes vai paustu iebildumus par personas datu apstrādes procesiem), nepieciešams sazināties ar Pārzini vai tā datu aizsardzības speciālistu, rakstot uz e-pasta adresi .
10.14 Plašāk par veikto personas datu apstrādi, lūdzu, skatīt “Privātuma politiku”, kas ir brīvi pieejama www.moonmart.lv.


11 Atbildības ierobežojumi un nepārvaramas varas apstākļi


11.1 Pārdevējs neuzņemas Preču ražotāja atbildību un neatbild Pircējam par Preču lietošanas ietekmi uz Pircēja veselību, drošību un dzīvību.
11.2 Pircējs ir atbildīgs par zaudējumiem, kurus tas būs nodarījis Pārdevējam, pārkāpjot šos Noteikumus.
11.3 Gadījumos, kad Pasūtījuma piegāde aizkavējas, vai tiek atlikta sliktu vai neparedzētu laika apstākļu dēļ, Pārdevējs neatbild Pircējam par zaudējumiem vai kaitējumu, kas Pircējam ir radušies sakarā ar Preču savlaicīgu nepiegādāšanu vai piegādes kavējumu.


12 Strīdu risināšana


12.1 Strīdus, kas radīsies starp Pircēju un Pārdevēju, vai kas radīsies saistībā ar Preču pirkumiem Interneta veikalā, abas iesaistītās Puses centīsies risināt savstarpēju sarunu vai sarakstes veidā, viena mēneša laikā, ar mērķi panākt abpusēji izdevīgu un pieņemamu risinājumu.
12.2 Ja strīdu neizdosies atrisināt savstarpēju sarunu vai sarakstes veidā, Puses strīdu risinās Latvijas Republikas tiesā, ievērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus. Strīdus starp Pircēju (patērētāju) un Pārdevēju var nodot risināšanai Patērētāju tiesību aizsardzības centrā vai Latvijas Republikas tiesā.